Story Based Strategy

Een nieuwe visie of strategie is een nieuw (dominant) verhaal. Het doel van dat nieuwe verhaal is mensen bewegen in een bepaalde richting. Het liefst betrokken, gemotiveerd of zelfs bezield. En dus gaat het in visie- en strategieontwikkeling niet alleen om de feiten en de cijfers maar ook om de beleving en ervaringen van jullie mensen. Verhalen spelen daarom niet alleen een rol in de communicatie over de strategie, maar ook in het vormgeven ervan. Want door bij strategievorming verhalen te vertellen én vooral naar verhalen te luisteren, benutten we de data met een ziel. Gebeurtenissen, gevoelens en ervaringswijsheid van de mensen die het moeten doen.

Met Story Based Strategy:

  • Luisteren we actief naar de verhalen – gebeurtenissen, gevoelens en ervaringswijsheid – van anderen. Het systematisch verzamelen én analyseren van die verhalen legt thema’s en patronen bloot die mede richting geven aan de nieuwe visie of strategie.

  • Is de start van strategieontwikkeling meteen ook de start van de implementatie ervan omdat je in gesprek gaat over de echte verhalen waaruit blijkt wat er knelt of wat we willen. We geven samen betekenis én richting

  • Ontwikkelen we een betekenisvol, verbeeldend richtinggevend verhaal waarmee jullie een visie schetsen op de rol van jullie organisatie in de toekomst die jullie voorzien. En dat op een manier die jullie identiteit weerspiegelt.

  • Verbinden we verleden, heden én toekomst. Zo voorkomen we dat medewerkers het gevoel krijgen dat ‘gisteren’ en ‘vandaag’ er niet toe deed of dat ‘we weer een heel andere kant op gaan’. Bovendien kun je zo laten zien welke kracht we in het verleden al hebben getoond en hoe we die kunnen inzetten voor de toekomst.

  • Dit grote verhaal wordt ondersteund met verzamelde, authentieke bottom-up verhalen. Daardoor kunnen mensen zich ermee identificeren. Bovendien krijgen via die ‘microstories’ abstracte termen in het grote verhaal betekenis; “Ah dat is dus wat we willen!”.

  • Ontstaat er geen dichtgetimmerd plan maar een uitnodigend en communicatief gedachtegoed waarmee jullie laten zien hoe jullie de toekomst positief en proactief benaderen.

  • Leggen jullie meteen het fundament voor interne (strategie)communicatie en je externe positionering. Door de cyclus van het verzamelen, vormen en vertellen van verhalen binnen je organisatie voort te zetten, laat je zien dat je snapt dat het visieverhaal niet de afsluiting maar het begin is van een dialoog.

  • Omarmen we het feit dat mensen niet alleen worden geleid door feiten en cijfers, maar ook gedreven worden door ervaringen en emoties.

Kus de visie wakker met verhalen

Want ons hoofd en ons hart heeft verhalen nodig om samenhang aan te brengen in feiten, cijfers en gebeurtenissen. Via verhalen onthouden we informatie makkelijker én verhalen vormen het bindmiddel voor betrokkenheid en draagvlak. Bovendien is het voor medewerkers veel makkelijker om een verhaal te vertellen over een gebeurtenis die veelzeggend is dan om aan te geven ‘waar het heen moet’. Kus de visie dus wakker door verhalen te vinden, te vormen en te vertellen. In die volgorde. 

Samenwerken?